Administrator
Kategoria:

 

 

Łomża, dn. 06.10.2021r.

Szanowni Państwo

           III Liceum Ogólnokształcące w Łomży już po raz XIV organizuje Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to My.
          Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to My to cykliczne wydarzenie organizowane od 2008 roku przez społeczność szkoły. Jest on stałym elementem kalendarza łomżyńskich obchodów Święta Niepodległości oraz sposobem, w jaki czcimy i pielęgnujemy pamięć patrona naszej szkoły - Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Do wzięcia w nim udziału zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z województwa podlaskiego. 
            Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.
       Regulamin, karty zgłoszeniowe, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne informacje dotyczące konkursu znajdują się  na stronie internetowej szkoły (www.lo3.lomza.pl) w menu XIV Konkurs "Polska to My".

 

W imieniu społeczności szkolnej
Katarzyna Życzkowska       
Dyrektor III LO w Łomży     

 

       Pliki do pobrania:

            Regulamin XIV Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to My

            Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

            Zalącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

            Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

         

Administrator
Kategoria:

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy:
https://liblink.pl/276uoJnPuQ

W roku szkolnym 2020/2021 z dofinansowania mogą korzystać uczniowie uczęszczający do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić do 445 zł.
Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia. Wniosek wraz z kopią orzeczenia składa się do dyrektora szkoły. Wzory wniosków będą dostępne wkrótce w szkole.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Krystyna Orzechowska-Gryguc

Krystyna Orzechowska - Gryguc
Kategoria:

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Łomża mogą w szkole ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego lub o zasiłek szkolny. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 9 lipca zawiera nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać na stronie BIP UM w Łomży: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7870

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:
     a) wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze,
         wyjazd na tzw. „zieloną szkołę” i „białą szkołę”,
     b) wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
     c) pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych,
     d) zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności ucznia, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne,
        zajęcia na basenie;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, m in na:
     a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
     b) pomocy dydaktycznych, m.in.: słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
     c) przybory szkolne, artykuły papiernicze,
     d) plecak szkolny, tornister, worek na obuwie,
     e) mundurek szkolny,
     f) strój galowy,
     g) obuwie zmienne,
     h) strój sportowy oraz obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,
     i) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
     j) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia,
     k) zwrot kosztów abonamentu internetowego.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:
     a) pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
     b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej).
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna jest udzielana poprzez wypłatę świadczenia po przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione koszty (imienne faktury, rachunki, imienne bilety miesięczne, itp.) na cale edukacyjne ucznia.
Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wydatki o charakterze nieedukacyjnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 01 do 15 września. /wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu/.
Po rozpoczęciu roku szkolnego wszelkich informacji dotyczących stypendiów i zasiłków będą udzielać pedagodzy i księgowość. /wzory wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły/