Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 1479

Szanowni Państwo!

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Organem szkoły nieposiadającym osobowości prawnej, ale będącym reprezentacją ogółu rodziców uczniów Szkoły jest Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową Szkoły.

Uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców jest prawem i przywilejem rodzica.

Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży działa na podstawie przepisów prawa oświatowego, Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży i uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Urszula Chojnowska - Przewodnicząca Rady Rodziców

Bogumiła Jankowska - Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Sylwia Nieradko – Sekretarz

Natalia Styła-Puławska – Skarbnik

 

Rada Rodziców jest organem, którego celem jest wspieranie działalności statutowej szkoły, przy bieżącej współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte między innymi na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców, które są zagospodarowywane na potrzeby uczniów i wspierają ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. Fundusze Rady Rodziców pozyskiwane są z dobrowolnych składek rodziców lub darowizn innych podmiotów.

Składka na Radę Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży wynosi 150 złotych. Można ją wpłacić bezpośrednio na konto Rady Rodziców, w księgowości lub przez wychowawcę.

Numer konta:

PKO BP o/Łomża 71 1020 1332 0000 1602 0027 5461

Wpłaty na konto powinny mieć w tytule dopisek: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Kompetencje Rady Rodziców:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego Programu wychowawczego – profilaktycznego;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia i wychowania;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Szkoły;

5) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców;

6) wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny pracy nauczyciela;

7) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych;

8) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora zajęć do wyboru z wychowania fizycznego;

9) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

10) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych;

11) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

12) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły;

13) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

14) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;

15) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną;

16) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klasy i Szkoły;

17) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

Kategoria: