Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek
Odsłony: 228

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomża (załącznik do uchwały nr 281/XXVII/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 09 lipca 2020 r.) uczniowie mogą ubiegać się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

 

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie, którzy są mieszkańcami Łomży i w ostatnich dwóch miesiącach w ich rodzinie miało miejsce nagłe zdarzenie, które bezpośrednio przyczyniło się do zmiany sytuacji w rodzinie.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie będący mieszkańcami Miasta Łomży, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto oraz gdy w rodzinie tej występuje np.:

a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania,
g) niepełna rodzina.

Stypendium szkolne może być między innymi udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, między innymi na:

a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
b) pomocy dydaktycznych, m.in.: słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
c) przybory szkolne, artykuły papiernicze,
d) plecak szkolny, tornister, worek na obuwie,
e) mundurek szkolny,
f) strój galowy,
g) obuwie zmienne,
h) strój sportowy oraz obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,
i) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
j) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia,
k) zwrot kosztów abonamentu internetowego.

       Druki wniosków można otrzymać w gabinecie pedagogów. Do 17 września 2021 r. należy uzupełnione wnioski (z odpowiednimi dokumentami) złożyć w gabinecie pedagogów. W przypadku uczniów niepełnoletnich, wnioski podpisują ich rodzice/opiekunowie prawni. Uczniowie pełnoletni podpisują wnioski sami.

W przypadku uczniów-obcokrajowców w miejscu pesel (w przypadku jego braku) proszę wpisać nr dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie naszego kraju.

Kategoria: