Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Krystyna Orzechowska - Gryguc
Odsłony: 187

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Łomża mogą w szkole ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego lub o zasiłek szkolny. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 9 lipca zawiera nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać na stronie BIP UM w Łomży: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=7870

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:
     a) wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze,
         wyjazd na tzw. „zieloną szkołę” i „białą szkołę”,
     b) wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
     c) pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych,
     d) zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności ucznia, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne,
        zajęcia na basenie;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, m in na:
     a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
     b) pomocy dydaktycznych, m.in.: słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
     c) przybory szkolne, artykuły papiernicze,
     d) plecak szkolny, tornister, worek na obuwie,
     e) mundurek szkolny,
     f) strój galowy,
     g) obuwie zmienne,
     h) strój sportowy oraz obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,
     i) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
     j) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia,
     k) zwrot kosztów abonamentu internetowego.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:
     a) pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
     b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej).
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna jest udzielana poprzez wypłatę świadczenia po przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione koszty (imienne faktury, rachunki, imienne bilety miesięczne, itp.) na cale edukacyjne ucznia.
Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wydatki o charakterze nieedukacyjnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 01 do 15 września. /wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu/.
Po rozpoczęciu roku szkolnego wszelkich informacji dotyczących stypendiów i zasiłków będą udzielać pedagodzy i księgowość. /wzory wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły/

 

Kategoria: