Administrator
Odsłony: 68

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione na sześć dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Po wystawieniu tych ocen uczeń ma prawo przystąpić do poprawy oceny. W związku z tym, że termin ten przypada na czas wiosennej przerwy świątecznej oraz akcji protestacyjnej nauczycieli, oceny proponowane traktuje się jako oceny roczne. Osoby, które chciałyby pisać poprawę oceny (sprawdzian jednopoziomowy z progiem zaliczeniowym 80%), muszą złożyć podanie skierowane do pani dyrektor z prośbą o umożliwienie takiej poprawy.
W podaniu należy uwzględnić między innymi: nazwę poprawianego przedmiotu, poziom realizacji materiału (podstawowy lub rozszerzony), ocenę z przedmiotu, ocenę, na którą uczeń chce się poprawiać.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do piątku 12.04 19 r. do godziny 14.00.
Poprawy ocen odbędą się w dniach 15-17.04.19 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z dyrekcją szkoły.

Kategoria: