Administrator
Kategoria:

 

Uwaga! Ważne!

Prezydent Miasta Łomża wydał decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego na okres od 01.01.2019 r. do 21.06.2019 r. Zainteresowanych uczniów i rodziców (tych, którzy otrzymywali stypendium w I semestrze) prosimy o niezwłoczne (do 16. 04. 2019 r.) odebranie i podpisanie decyzji (w księgowości szkoły) oraz zapoznanie się z zasadami przedstawiania rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych wydatków.

Administrator
Kategoria:

 

Lp.

Termin

Przedmiot

1

Poniedziałek 15.04.19 r.
godz. 9.00

Język polski PP

Język polski PR

Nauka o komunikacji

2

Poniedziałek 15.04.19 r.
godz. 11.00

Biologia PR

3

Wtorek 16.04.19 r.
godz. 9.00

Matematyka PP

Geografia PR

Chemia PR

4

Wtorek 16.04.19 r.
godz. 11.00

Język obcy w społeczeństwie

5

Środa 17.04.19 r.
godz. 9.00

Język angielski PP

Język angielski PR

WOS PR

Historia i społeczeństwo

 6

Środa 17.04.19 r.
godz. 11.00

Język niemiecki

Administrator
Kategoria:

Zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, roczne oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione na sześć dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Po wystawieniu tych ocen uczeń ma prawo przystąpić do poprawy oceny. W związku z tym, że termin ten przypada na czas wiosennej przerwy świątecznej oraz akcji protestacyjnej nauczycieli, oceny proponowane traktuje się jako oceny roczne. Osoby, które chciałyby pisać poprawę oceny (sprawdzian jednopoziomowy z progiem zaliczeniowym 80%), muszą złożyć podanie skierowane do pani dyrektor z prośbą o umożliwienie takiej poprawy.
W podaniu należy uwzględnić między innymi: nazwę poprawianego przedmiotu, poziom realizacji materiału (podstawowy lub rozszerzony), ocenę z przedmiotu, ocenę, na którą uczeń chce się poprawiać.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do piątku 12.04 19 r. do godziny 14.00.
Poprawy ocen odbędą się w dniach 15-17.04.19 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z dyrekcją szkoły.

Administrator
Kategoria:

 

W związku z trwającym od 8.04.19 r. protestem nauczycieli zaplanowane na 10.04.19 r. zebranie z rodzicami nie odbędzie się.
Z ocenami bieżącymi uczniów klas I i II oraz proponowanymi ocenami rocznymi uczniów klas III rodzice mogą zapoznać się poprzez dziennik elektroniczny.


Z poważaniem
Grażyna Chodnicka dyrektor szkoły

Administrator
Kategoria:

 

 

W związku ze strajkiem w szkole zaplanowany na 9 kwietnia 2019 r. Dzień Otwartych Drzwi zostaje odwołany.

 P R Z E P R A S Z A M Y